Book a tour

Submit

10, Stratigou Napoleontos Zerva str.,
GR-54640 Thessaloniki
T: +30 2310 812113
E: coworking@coho.gr
29A, Ptolemeon str.,
GR-54630 Thessaloniki
T: +30 2310 500624
E: coworking@coho.gr

Book a tour

10, Stratigou Napoleontos Zerva str.,
GR-54640 Thessaloniki
Tel: +30 2310 812113
Email: coworking@coho.gr
29A, Ptolemeon str.,
GR-54630 Thessaloniki
Tel: +30 2310 500624
Email: coworking@coho.gr

Submit